Pravilnik o organizovanju izložbi

 

 

Član 1.

Sve članice Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH, obavezne su da rade u skladu sa ovim pravilnikom a sve u cilju podizanja kvaliteta uzgoja i zaštite sitnih životinja, manifestovanja zajedništva i dostignuča na sporazumnom organizovanju, saglasne su  da se organizovanje izložbi prave po ovom pravilniku.

 

Član 2.

Izložbe se održavaju po osnovu usvojenog kalendara izložbi  koji se usvoja na godišnjoj Skupštini Saveza a mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa. Otvorene su obično revijalne ili jednodnevne smotre koje se organizuju u proljeće, ljeto ili u ranu jesen. Zatvorene izložbe su izložbe koje se održavaju u toku izložbene sezone a rangirane su prema pravilniku o nagrađivanju na izložbama od člana 3. do člana 7. i samo se po tim rangovima mogu izložbe praviti.

 

Član 3.

Organizator izložbe je dužan obezbjediti odgovarajuče uslove za izlaganje pojedinih vrsta životinja koje proizlaze iz ovog pravilnika.

 

Član 4.

Izložbe sitnih životinja koje organizuju udruženja u sastavu Saveza BiH obuhvataju sljedeče grane uzgoja:

–   Golubarstvo

–       Peradarstvo

–       Kuničarstvo

–       Krznašice

–       Akvaristika I teraristika

–       Ptice

 

Član 5.

 

Pored navedenih oblasti uzgoja organizator izložbe u okviru izložbenog prostora a u cilju podizanja interesa i  kvalitete izložbe može dopustiti postavljanje štandova za prodaju, hrane , opreme, lijekova, literature i ostalih potrepština koje su u funkciji  razvoja i kvalitetnijeg  uzgoja sitnih životinja.

 

Član 6.

Za izlaganje eksponata na izložbi koristi se oprema organizatora. Opremu za izlaganje eksponata sačinjavaju: pokrivači prostora, stalci i podložne ploče za smještaj kaveza, kavezi, volijere, pojilice, hranilice, panoi, putokazi, natpisi, zastave, oprema za napajanje,   hranjenje,čišćenje i ostalo.

 

Član 7.

Dimenzije stalaka i kaveza određeni su nekim standardima a sve u cilju bolje preglednosti i rasporeda, gdje se vodi računa o potrebama sudaca i posjetilaca izložbe.

Visina stalaka za golubove je od 80–90 cm. Širina izložbenog stola je u zavisnosti od dimenzije kaveza, za perad i kuniće dovoljna je visina stalka 50 cm. a dio velike, vodene i divlje peradi može se postaviti i na pod prekriven izolacijom.Širina izložbenog stola je u zavisnosti od dimenzije kaveza.

Golubovi se izlažu u kavezima 40x40x40 cm ili 50x50x50 cm. za velike rase kao što su ( Rimski golub, gušani)

Perad se izlaže u više vrsta kaveza: patuljaste rase 50x50x50 cm. za svu perad 1+1 (kokoš + pijetao) 60x80x60 cm. osim za krupne (Brame, Kokinkine, Orpington, guske. čurke) izlažu se u kavezima    80x100x80 cm. 1+1.

Za dugorepe kokoši i fazane kavezi su 100x100x80 cm.

Za paunove kavezi su 200x200x100 cm.

Kavezi za kuniće su: male rase 50x50x50 cm a za srednje i velike rase (Orijaše i.t.d.) 50x70x50.

Za volijerno izlaganje golubova 10 primjeraka 100x100x100 cm. i peradi pijetao + tri kokoši(1+3)  volijere su 80+100+80 cm.

Za ptice nosaći su visine kao i za golubove ili u obliku panoa a kavezi su po propisima COM-a.

Krznašice se izlažu u propisnim uzgajivačkim kavezima izlagača.

Akvaristika i teraristika se izlaže u akvarijumima i terarijumima i izlagača.

Svaki kavez mora biti označen ocjenivačkim listom, snadbjeven hranilicom i pojilicom i adekvatnom prostirkom( slama, sijeno,valoviti papir) iz higijenskih razloga.

Kavezi se redaju jedan don drugog u dva reda, a ukoliko nema dovoljno prostora može i na dvije etaže.Dozvoljeno je primjereno ukrašavanje i dekorisanje prostora iznad i ispod kaveza.

Podloge koje se stavljaju pod kaveze mogu biti od drveta, iverice, lesonita, plastike i sa strane imaju obrub od letvica.

 

Član 8.

Ishrana i napajanje eksponata se vrši dva put dnevno, navečer i ujutro sa dopunom, nakon čega se očisti prosuto i proliveno sa poda, do otvorenja izložbe.

Za hranjenje golubova i peradi koristi se odgovarajuča pakovana hrana sa nešto više kukuruza zbog toga što su životinje u kondiciji i potražuju više energije.

Kunićima se daje ,sijeno, žitarice( ječam i zob ) i granulat.

Ptice se hrane sa odgovarajučom mješavinom zrnevlja u zavisnosti od vrste.

Voda mora biti svježa i čista.

 

Član 9.

 

Uslovi koje treba organizator izložbe osigurati su:

–   Na vrijeme razaslati prijave sa upisanim terminom, mjestom održavanja, odštampanim pravilnikom o izlaganju, ocjenjivanju, nagrađivanju i načinu povrata životinja na izložbi.

–   Obezbjedidti dozvolu-rješenje veterinerske inspekcije za održavanje izložbe, veterinarsko sanitarni nadzor, dezinfekciju izložbenog prostora i opreme.

–   Komisije za prijem, smještaj, povrat, ishranu i pojenje eksponata.

–   Komisiju za žalbe, dežuru i stalni nadzor izložbenog prostora u toku izložbe.

–   Mjesto za karanten u slučaju bolesti životinja do povrata vlasniku.

–   U slučaju kada nastupaju izlagači iz inostranstva obezbjediti im potrebnu dokumentaciju na granici i samoj izložbi.

–   Na vrijeme i ispravno (po katalogu) složene životinje.

–   Od Odbora sudija na vrijeme(sedam dana prije izložbe) obezbjediti odgovarajuči broj kompetentnih sudija a istim obezbjediti normalne uslove za rad i osobu za kordinaciju.

–   Osigurati red i mir za vrijeme ocjenjivanja i prisustvo samo zaduženih osoba od strane organizatora.

–   Za sudiju za ocjenjivanje kunića obezbjediti:

Stol sa odgovarajučom vagom, stol sa prekriven grubim platnom dva pomočnika i rezervne ocjenjivačke liste.

 

 

Član 10.

Uslovi koje treba osigurati izlagač:

–   Mora biti članom nekog od udruženja članica Saveza BiH ili gostujučeg saveza.

–   Priložiti uredno ispunjenu i potpisanu prijavu čime dokazuje da prihvata

ponuđene uslove za izlaganje na izložbi.

–   Na vrijeme propisnom vakcinom cijepiti životinje i organizatoru predati veterinarsku potvrdu o urađenom cijepljenju.

–   Pripremiti grla za izložbu kondicijski, higijenski, izložbeno, pravilno obilježenim odgovarajučim zatvorenim prstenom a kuniće ispravnom tetovažom.

–   Obezbjediti odgovarajuči prevoz i transportnu opremu za životinje da ne dođe do ugibanja, ozljeđivanja ili narušavanja izložbene kondicije i izgleda.

 

Član 11.

Na izložbama , bez obzira da li se radilo o međugradskoj , međunarodnoj ili državnoj , radi pospješivanja izlaganja domaćih pasmina i njihove zaštite , organizator izložbe je dužan da na ime gajbarine za domaće pasmine naplaćuje 50% manje u odnosu na ostale rase. (Npr. ako je gajbarina 2,00 KM , za domaće pasmine je 1,00 KM).

 

Član 12.

Ovaj Pravilnik je usvojio Upravni odbor Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih zivotinja BiH u Tešnju 26.09.2010godine.

 

 

Predsjednik Saveza                                          

Dipl.oec. Jabandžić Edin