Na osnovu člana 35. stav 2 Satuta Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini Odbor za kunićarstvo na svojoj sjednici održanoj 07.09.2014 godine daje prijedlog Upravnom odboru Saveza:

 

P R A V I L N I K

o radu Odbora za kunićarstvo u Savezu za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH

 

I-             OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Odbor za kunićarstvo je odbor u Savezu za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini.

Član 2.

Zvaničan naziv Odbora je : Odbor za kunićarstvo u Savezu za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Odbor za kunićarstvo razvija svoju djelatnost na svim izložbama, takmičenjima i svim ostalim aktivnostima vezanim za kunićarstvo na teritoriji BiH.

Član 4.

Odbor za kunićarstvo usmjerava na pravilan i masovan razvoj u svim segmentima kunićarstva. Na ovaj način odbor ima zadatak da na stručnom planu pomaže uzgoj kunića, a u cilju podizanja uzgojnog kvaliteta i sarađuje sa svim odborima, pododborima, klubovima i pojedincima u savezu BiH.

Član 5.

Odbor za kunićarstvo će se sastajati najmanje dva puta(2x) godišnje i to obavezno: prvi put pred pripremni sastanak Upravnog odbora Saveza za godišnju Skupštinu Saveza , a koja će se održati u mjestu prebivališta predsjednika odbora , drugi put prema potrebi u mjestu koji se dogovori unutar odbora , a iskazanu potrebu će utvrditi predsjednik Odbora za kunićarstvo.  Sastanci će se održavati terminski odvojeno.Zapisnik sa održanih sastanaka se šalje na adresu Upravnog odbora Saveza BiH, gdje se isti razmatraju i usvajaju.

 

 

Član 6.

Predsjednik Odbora za kunićarstvo u skladu sa članom 40. Statuta Saveza BiH, se imenuje od strane Skupštine Saveza.

Član 7.

Odbor za kunićarstvo ima i podpredsjednika i 3 člana. Pri izboru podpredsjednika i članova treba voditi računa o stručnoj i teritorijalnoj rasprostranjenosti istih.

Mandat podpredsjednika i članova Odbora za kunićarstvo traje četiri (4) godine sa mogućnošću reizbora.

Član 8.

Mandat predsjednika Odbora za kunićarstvo traje četiri (4) godine sa mogućnošću reizbora.

 

 

II-            CILJEVI I ZADACI ODBORA

 

Član 9.

Osnovni ciljevi i zadaci Odbora za kunićarstvo su da potiče, pomaže omasovljenju kunićarstva , vrši nadzor , popularizaciju i evidenciju uzgoja , selekcije i obilježavanja kunića općenito kunićarstva u BiH.

Član 10.

Odbor za kunićarstvo će učestvovati u:

  • Izmjenama i dopunama postojećih , te izradi novih pravilnika o takmičenju i nagrađivanju u oblasti kunićarstva
  • Organizovanju novih pododbora i specijalizovanih klubova koji se bave uzgojem i popularizacijom kunića u našem Savezu.

 

Član 11.

Odbor za kunićarstvo će:

  • Uspostaviti komunikaciju sa svim članicama (svim kunićarima u BiH) našeg Saveza
  • Saradnju sa sličnim odborima u regiji i šire.

 

 

Član 12.

Odbor za kunićarstvo se finansira iz sredstava Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini. Pored tih sredstava Odbor za kunićarstvo može imati i druge izvore finansiranja ukoliko se za to stvore mogućnosti (uplate , donacije odboru , članarina itd.)

 

 

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora Saveza BiH.

 

Tešanj , 21.09.2014 godine                                                       Predsjednik Saveza BiH

Broj dokumenta: 2109A/14                                                       Edin Jabandžić dipl.oec