Statut

 

Na osnovu člana 9., 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 32/0l, 42/03, i 63/08 ) Skupština Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja

u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj 24.04.2016.godine u Tešnju,donijela je :

 

S  T  A  T  U  T

Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini
I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.
U skladu sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ovim Statutom se uređuje :

 • Naziv i sjedište Saveza,
 • Ciljevi i djelatnosti Saveza,
 • Prijem i isključenje članova  Saveza,
 • Organi Saveza, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove Skupštinu, uslovi i način raspuštanja, odnosno prestanak rada,
 • Pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Saveza, kao i organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava,
 • Sačinjavanje izvještaja o financijskom poslovanju i radu Saveza,
 • Javnost rada Saveza,
 • Postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih opštih akata,
 • Opis oblika i sadržaj pečata i znaka Saveza,
 • Zastupanje Saveza,
 • Uslovi i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili raspuštanje, odnosno prestanak rada Saveza,
 • Postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Saveza,
 • Prelazne i završne odredbe.

Član 2.
Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini ( u daljem tekstu : Savez) je neprofitabilna, nevladina, nezavisna , dobrovoljna i  vanstranačka organizacija osnovana radi unapređenja i ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva članova Saveza, u skladu sa Zakonom, a čija svrha nije sticanje dobiti.

 

Član 3.

Savez stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar udruženja kod nadležnog Ministarstva.
Savez može promjeniti naziv i sjedište, o čemu odluku donosi Skupština Saveza nadpolovičnom većinom članova Skupštine Saveza.

Član 4.
Savez djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.


II – NAZIV I SJEDIŠTE SAVEZA

Član 5.
Naziv Saveza  je :
Savez za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini,
Савез за узгој и заштиту ситних животиња у Босни и Херцеговини,
Savez za uzgoj i zaštitu malih životinja u Bosni i Hercegovini.

Član. 6.
Sjedište Saveza je : Ul Braće Pobrić 72 , 74 260 Tešanj.

 

III – CILJEVI I DJELATNOSTI SAVEZA

Član  7.

Ciljevi i djelatnosti saveza su:

 • Uzgoj i zaštita sitnih životinja u Bosni i Hercegovini;
 • Povezivanje članоvа  u cilju, razvoja i unapređenja uzgoja i zaštite sitnih životinja u Bosni i Hercegovini;
 • Vođenje evidencije o vrstama sitnih životinja i o njihovoj rasprostranjenosti u Bosni i Hercegovini;
 • Zastupanje interesa članova;
 • Pokretanje  inicjative kod nadležnih organa da se zakonom i drugim propisima stvore uslovi za obavljanje djelatnosti Udruženja;
 • Stara se o provođenju međunarodnih konvencija o sitnim životinjama;
 • Vodi evidencije i obezbjeđuje prstenove za obilježavanje sitnih životinja u Bosni i Hercegovini;
 • Organizuje predavanja ili seminare radi usavršavanja članova Saveza;
 • Pruža pomoć svojim članicama;
 • Organizuje takmičenja u Bosni i Hercegovini;
 • Izdavanje knjiga, časopisa i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Saveza;
 • Razmjena iskustava sa  istim ili sličnim udruženjima u zemlji i u inostranstvu.

Savez putem svojih organa sprovodi i ostvaruje programske ciljeve utvrdjene ovim Statutom.

IV – ČLANSTVO U SAVEZU

Član 8.

 

Članovi Saveza  su udruženja , koja obavljaju  djelatnost uzgoja i zaštite sitnih životinja, koja su registrovana kod nadležnih organa u BiH i koja prihvate Statut i ciljeve Saveza.
Pravo na članstvo u Savezu se stiče kada Upravni odbor Saveza utvrdi da su ispunjeni uslovi  utvrđeni ovim Statutom.
Članom Saveza se postaje potpisivanjem pristupnice, uz prethodnu provjeru i saglasnost Upravnog odbora Saveza. Odluku Upravnog odbora potvrđuje Skupština Saveza..
Savez je u obavezi svakoj novoj članici dostaviti jedan primjerak Statuta Saveza u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine Saveza na kojoj je potvrđena odluka o prijemu.

Član 9.

Lica iz člana 8. ovog Statuta dužna su za prijem u članstvo Saveza dostaviti:

 • Primjerak svoga Statuta,
 • Izvod iz registra nadležnog organa , kojim dokazuje svojstvo pravnog lica, odnosno da nije brisan iz registra,
 • Odluka Skupštine o dobrovoljnom stupanju u Savez,
 • Popis svih članova udruženja sa njihovim adresama prebivališta, brojem telefona.
 • Popis iz evidencije udruženja o vrstama rasa koje uzgajaju,
 • Odluka Skupštine Udruženja o delegiranju dva delegata u Skupštinu Saveza.

Član 10.

Svaki član Saveza je dužan plaćati članarinu u visini koju odredi Skupština Saveza, a najkasnije do marta, za tekuću godinu.

Član 11.

Prava i dužnosti članova Saveza su :

 • Da biraju i budu birani u organe Saveza ,
 • Da učestvuju u radu Saveza,
 • Da razmatraju i ocenjuju rad organa Saveza,
 • Da pokreću pitanje odgovornosti i opoziva članova Saveza,
 • Da budu blagovremeno informirani o radu Saveza,
 • Da prisustvuju skupovima , da daju prijedloge, da postavljaju pitanja, i traže odgovore,
 • Da ostvaruju određena prava i pogodnosti, u skladu sa odlukama i drugim  aktima Saveza,
 • Da se obezbjeđuju putem Saveza sa prstenjem za obilježavanje sitnih životinja,
 • Da putem štampe  budu obavješteni o djelatnostima i radu Saveza,
 • Da se pridržavaju odredaba ovog Statuta,
 • Da redovno plaćaju članarinu,
 • Da se odazovu svakom pozivu Saveza kada su u pitanju manifestacije, proslave i drugi skupovi organizirani u BiH,
 • Da aktivno učestvuju na ostvarivanju cljeva i zadataka Saveza,
 • Da čuvaju ugled Saveza,
 • Članovi Saveza su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava i dužnosti.

Član 12.

Članstvo u Savezu prestaje :

 • Dobrovoljnim istupanjem iz Saveza;
 • Isključenjem iz Saveza , zbog narušavanja ugleda, ili nepridržavanja odredaba Statuta Saveza;
 • Uzastopnim neplaćanjem članarine duže od dvije godine;
 • Prestankom svojstva pravnog lica;
 • Prestankom rada Udruženja.

Član 13.

Svaki član Saveza može istupiti iz Saveza na osnovu pismene izjave o istupanju kojudostavlja Upravnom odboru Saveza.
Kao dan prestanka članstva u Savezu smatra se datum prijema izjave o istupanju.

Član 14.

Član Saveza koji grubo krši Statut Saveza , ne izvršava svoje obaveze prema Saveza ili svojim postupcima nanosi štetu Savezu ili narušava ugled Saveza može biti isključen iz Saveza.
Incijativu za utvrđivanje prestanka članstva može podnijeti 1/3 članova Skupštine, Upravni odbor i predsjednik Saveza.
Prije donošenja odluke o isključenju, član  mora biti pismeno obavješten o prijedlogu za isključenje , kao i razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.

Član 15.

Odluku o prestanku svojstva članstva  u Savezu , donosi Upravni odbor nadpolovičnom večinom  svih članova Upravnog odbora Saveza.
Član  koji je nezadovoljno odlukom iz prethodnog stava, može podnijeti žalbu Skupštini udruženja u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti.
Odluka Skupštine po žalbi je konačna.
Skupština Saveza može donijeti opći akt , kojim će u skladu sa zakonom i ovim Statutom, bliže urediti način i postupak stupanja u članstvo i prestanak članstva.

V – ORGANI SAVEZA

Član 16.

Organi Saveza su :

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Nadzorni odbor,
 4. Predsjednik Saveza.

1. Skupština Saveza

Član 17.

Skupština je najviši organ Saveza, koju čine po dva delegata iz svakog udruženja članice Saveza, sa jednakim pravom glasa.
Osnivači stiču svojstvo člana Saveza danom registracije.
Radom Skupštine predsjedava predsjednik Skupštine kojeg bira i razrješava Skupština.
Mandat predsjednika Skupštine je četiri godine s mogučnošću ponovnog  reizbora.

Član 18.

Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine.
Skupština može biti i vanredna, koja se  saziva po potrebi.
Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine najmanje 15 dana prije zasjedanja.
Predsjednik Skupštine Saveza je dužan sazvati Skupštinu kada to zahtjeva najmanje 1/3 članova Skupštine ili kada to zatraži predsjednik Saveza ili Upravni odbor Saveza.

Član 19.

Ako predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana , u slučajevima iz člana 18. ovog
Statuta, odluku o sazivanju Skupštine donijet će Upravni odbora Saveza.

Član 20.

Skupština radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.
Kvorum Skupstine je nadpolovićna većina svih članova Skupštine Saveza, a odluke donosi nadpolovičnom većinom svih prisutnih članova Skupštine.
Odluke o  izmjenama i dopunama Statuta, o dobrovoljnom prestanku rada  Saveza , ili transformaciji, ili  drugim statusnim promjenama  Saveza, se donose 2/3 većinom prisutnih članova  Skupštine.

Član 21.

Svoje odluke Skupština donosi javnim glasanjem, a samo izuzetno tajnim glasanjem, kada to odluči Skupština.
U slučaju potrebe članovi Skupstine mogu glasati i u odsustvu ( faks, mail, telegram), izuzev po pitanjima iz člana 20. stav 2 .za koje je potreno prisustvo članova Skupštine.

Član 22.

Radom Skupštine upravlja Predsjednik Skupštine.
Predsjednik Skupštine:

 • ovlašteno je lice za predstavljanje i zastupanje Saveza;
 • prisustvuje sjednicama Upravnog odbora
 • stara se o organizovanju rada Skupštine i saziva njene sjednice
 • priprema materijal za sjednice;
 • predlaže dnevni red sjednice;
 • predsjedava sjednicama Skupštine;
 • potpisuje akte donesene na Skupštini;
 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine.

Član 23.
Predsjednik može biti razrješen i prije isteka mandata iz člana 17. stav 4.u slučajevima:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne prisustvuje sjednicama Skupštine tri puta uzastopno ,
 • ako pravilno ne obavlja svoje zadatke,
 • ako svojim radnjama u vezi sa radom Skupštine ruši ugled Saveza

 

Član 24.
Skupština Saveza ima nadležnosti :

 • donosi plan i program rada Saveza,
 • usvaja Statut, kao i izmjene i dopune Statuta, i druge opće akte utvrđene ovim Statutom,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine Saveza,
 • razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izvještaj o radu Upravnog odbora Saveza,
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izvještaj o radu Saveza,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Predsjednika Skupštine, Sekretara i lice ovlasteno za zastupanje i predstavljanje Saveza,
 • donosi odluku o potvrđivanju prijema novih pravnih lica u članstvo Saveza, ako Upravni odbor , utvrdi da su zato ispunjeni uslovi iz člana 9. Statuta,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada članicama i pojedincima,
 • donosi odluku o promjeni naziva i sjedišta Saveza,
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada Saveza, kao i o drugim statusnim promjenama Saveza,
 • donosi odluke po zahtjevima članova,
 • usvaja izvještaj Nadzornog odbora o finansiskom poslovanju,
 • donosi odluke o imenovanju sudaca ocjenjivača u više rangove, a prema  prijedlogu Upravnog odbora, Sudiskog Odbora, te položenih ispita,
 • odlučuje o raspodjeli imovine Saveza za slučaj njegovog prestanka,
 • donosi  odluku o imenovanju odbora, komisija i drugih tijela po potrebi,.
 • odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Saveza.

2. Upravni odbor Saveza

Član 25.

Upravni odbor je izvršni organ koji se stara o sprovodjenju ciljeva Saveza, koji su utvrdjeni ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Član 26.

Upravni odbor čini  11 članova i to : predsjednik, dva podpredsjednika i 8 članova, koje imenuje i razrješava Skupština Saveza.

Predsjednik Upravnog odbora je po funkciji i predsjednik Saveza.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine sa mogučnošću reizbora.

Član 27.

Upravni odbor ima nadležnosti :

 • priprema sjednice Skupstine,
 • rukovodi radom Saveza izmedju dvije sjednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanje ciljeva,
 • provodi politiku, zaključke, odluke i druge akte koje je donijela Skupština,
 • organizuje redovno obavljanje djelatnosti Saveza,
 • povjerava posebne poslove pojedinim članovima,
 • raspolaže imovinom Saveza  i donosi finansijske odluke,
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta i drugih akata, sopstvenom inicijativom ili na prijedlog najmanje trečine članica Saveza, i priprema prijedlog izmjena i dopuna koji podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 • riješava molbe za prijem u članstvo Saveza
 • podnosi godišnji ili periodični izvjestaj o svome radu Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 • odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u izričitoj nadleznosti Skupštine ili drugog organa, u skladu sa Statutom,
 • predlaže Skupštini imenovanje predsjednika, sekretara, predsjednika sudiskog odbora i odbora za autohtone rase u BiH.
 • donosi odluku o osnivanju sekcija unutar odbora iz člana 36. ovog Statuta.

Član 28.

Upravni odbor radi na sjednicama i kvorum je nadpolovična većina svih članova Upravnog odbora Saveza.
Upravni odbor odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Upravnog odbora Saveza.

Član 29.

Predsjednik Upravnog odbora obavlja slijedeće poslove :

 • Saziva sjedice Upravnog odbora samoinicijativno, ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Upravnog odbora i rukovodi njihovim radom,
 • Stara se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica skupštine,
 • Stara se o provođenju planova rada Upravnog odbora,
 • Čuva pečat Saveza
 • Potpisuje akte koje donosi Upravni odbor,
 • Podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu i radu Upravnog odbora Skupštini,
 • Vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština ili Upravni odbor.

Član 30.

Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen i prije isteka mandata:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne prisustvuje sjednicama Upravnog odbora tri puta uzastopno ,
 • ako pravilno ne obavlja svoje zadatke,
 • ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruši ugled Saveza.

 

3. Nadzorni odbor

Član 31.
Nadzorni odbor Saveza broji 3 člana koje imenuje i razrješava Skupština.
Predsjednika Nadzornog  odbora  bira Nadzorni odbor iz reda svojih članova.
Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijsko-materijalnim poslovanjem Saveza.
Nadzorni odbor podnosi godišnji izvjestaj o svom radu i zapažanjima uočenim u toku rada Skupštini Saveza i Upravnom odboru Saveza kada to on zatraži.
Mandat članova nadzornog odbora je četiri godine s mogučnošću reizbora.
Nadzorni odbor odluke i izvještaje donosi nadpolovičnom većinom svih članova Nadzornog odbora Saveza.

4. Predsjednik  Saveza

Član 32.
Savez  ima predsjednika Saveza kojeg  bira i razrješava Skupština Saveza.
Mandat predsjednika traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog reizbora.
Predsjednik Saveza je po funkciji i Predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik saveza je odgovoran Skupštini saveza i može biti razriješen u skladu sa ovim
Statutom i prije isteka mandata na koji je imenovan i to:

 • na spostveni zahtjev
 • ako pravilno i zakonito ne obavlja funkciju na koju je imenovan, i svojim radom šteti ugledu saveza i
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom

Prijedlog za razrjeršenje predsjednika Saveza mogu podnijeti najmanje 1/3  članova Skupštine Saveza i Upravni odbor.

Predsjednik Saveza  ne može biti na rukovodećoj poziciji u matičnom udruženju u toku obnašanja mandata u Savezu.

 

Član 33.

Predsjednika Saveza:

 • Zastupa i predstavlja Savez u pravnom prometu;
 • Kreira i vodi poslovnu politiku Saveza;
 • Odgovaran je  za zakonitost i poslovanje  Saveza;
 • Odlučuje za upotrebu sredstava za realizaciju ciljeva Saveza, u skladu sa financijskim planom odobrenim od strane Skupštine i Upravnog odbora
 • Naredbodavac je za izvršenje finasijskog plana Saveza;
 • Stara se o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine;
 • Nastupa u ime Saveza u odnosima sa trećim licima;
 • Priprema i predlaže nacrt budžeta za rad Saveza i Upravnog odbora Saveza ;
 • Aktivno učestvuje u namicanju sredstava za potrebe Saveza,
 • Održava kontakte sa javnošću, i oglašava se u ime Saveza u medijima;
 • Koordinira rad organa i tijela Skupštine, ,osim onih koje su u nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora Saveza;
 • Priprema izvještaj o svom radu i aktivnostima Saveza i podnosi ga Upravnom odboru ,
 • Učestvuje u radu organa Saveza .
 • Obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine Saveza.
 • Čuva pečat Saveza.
 • Predsjednik Saveza može da predloži Upravnom odboru da sjednicama Upravnog odbora prisustvuju i druge osobe koje su vezane za realizaciju zadataka u određenim poslovima koje rade za Savez, bez prava odlučivanja i glasanja

Član 34.

Savez ima Sekretara kojeg imenuje i razrješava Skupština.
Mandat sekretara je  četiri godine sa mogučnošću reizbora.
Sekretar Saveza:

 • saradjuje sa Predsjednikom Saveza u pripremi sjednica Upravnog odbora i Predsjednikom Skupštine Saveza u pripremi sjednica Skupštine Saveza,
 • pomaže u rukovođenju radom Saveza izmedju dvije sjedice Upravnog odbora,
 • sačinjava zapisnike i izvjestaje sa sjednica Upravnog odbora,
 • stara se o ispunjavanju planova i programa rada Saveza,
 • utvrdjuje dnevni red sjednica sa Predsjednikom Upravnog odbora i omogućava dostavljanje poziva za sjednice,
 • stara se o korespodenciji i administrativnim poslovima Saveza,
 • Sekretar Saveza može biti zaposlen u Savezu na toj funkciji
 • Sekretar Saveza dopunjava i održava aktivnom WEB stranicu Saveza
 • Arhivira i prati dokumentaciju  o finansijskom poslovanju Saveza.

Član 35.

Savez za obavljanje djelatnosti uspostavlja odbore, sekcije i komisije.
Odbori su: ptičarski odbor, kunićarski odbor, golubarski odbor i peradarski odbor.
Savez ima i stručne Odbore i to: Sudiski Odbor i  Odbor za autohtone rase u BiH.
Odbori iz stava 1. i 2. ovog člana imaju predsjednike i više članova, koji su istaknuti uzgajivači po granama uzgoja, predsjednike imenuje i razrješava Skupština Saveza, a više članova na prijedlog predsjednika odbora imenuje Upravni odbor Saveza
Mandat predsjednika i članova odbora je četiri godine s mogučnošću reizbora.

 

Član 36.

Unutar odbora iz člana 35. stav 2. se mogu organizovati sekcije radi  kvalitetnijeg uzgoja i popularizacije određenih rasa.
Odluku o osnivanju sekcije donosi Upravni odbor Saveza a potvrđuje Skupština Saveza.
Bliži način rada i funkcionisanja sekcije će se regulisati posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor Saveza.

Član 37.

Po ukazanoj potrebi stručni odbori donose opće akte, poslovnike i pravilnike, koje razmatra i potvrđuje Upravni odbor  Saveza. Stručni odbori i komisije su autonomne u svom radu, a za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru  Saveza.
Stručni odbori i komisije  saveza jednom godišnje podnose izvještaje Upravnom odboru Saveza. Izvještaje stručnih odbora i komisija usvaja Skupština  Saveza.

Član 38.

Predsjednike stručnih odbora i komisija imenuje Skupština Saveza. Mandat predsjednika i članova stručnih odbora i komisija traje četiri godine s mogučnoću reizbora.

Član 39.

Sudijski Odbor je osnovano sa ciljem:

 • osposobljavanja i stručnog usavršavanja sudaca,
 • stručnog i nepristranog ocjenjivanja na izložbama i drugim vidovima takmičenja,
 • usmjeravanja i unapređenja kontroliranog uzgoja sitnih životinja.

Član 40.

Sudiski Odbor  ima Konferenciju, Stručni odbor sudija, predsjednika i sekretara. Mandat stručnog odbora sudija, predsjednika i sekretara traje četiri godine s mogučnošću reizbora.
Članove Stručnog odbora sudija, predsjednika i sekretara Sudiskog Odbora bira Konferencija Sudiskog Odbora. Sudiski Odbor donosi opći akt o svom radu, koji razmatra i odobrava Upravni odbor  Saveza. Predsjednik Sudiskog Odbora je član Upravnog odbora Saveza.

Član 41.

Odbor za autohtone rase u BiH je stručni organ saveza. Odbor za autohtone rase u BiH  ima svoj Izvršni odbor koji je sastavljen od predstavnika koji uzgajaju autohtone rase BiH. Ima svog Predsjednika i sekretara. Predsjednik Odbora je član Upravnog Odbora  saveza. Bliži način rada i funkcionisanja Odbora će se regulisati posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor Saveza.

VI –  SREDSTVA SAVEZA

Član 42.

Imovinu Saveza čine i prava, stvari i novac, koje Savez stiče u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 43.

 

Savez se financira iz prihoda Saveza koja mogu biti :
a) članarina,
b) dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
c) državne subvencije i ugovori sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i stranim,
d) prihodi od kamata, dividendi, dobit od kapitala, zakupnine, honorari i slični izvori pasivnog prihoda i
e) drugi prihodi stečeni u skladu sa Zakonom.

 

Član 44.

Sredstvima Saveza koristi i raspolaže Upravni odbor Saveza.

Član 45.

Za obaveze prema trećim licima Savez odgovara cjelokupnom imovinom..
Organi Saveza dužni su upravljati imovinom Saveza s pažnjom dobrog domaćina i na odgovoran i zakonit način u interesu Saveza.
Nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstava vrši Nadzorni odbor Saveza.
Prihodi se raspoređuju u skladu sa utvrdjenim obavezama iz godišnjih planova Saveza.
Posebnom odlukom Skupštine Saveza odredit će se visina i način plaćanja članarine.

Član 46.

Materijalno finansijsko poslovanje Saveza vodi se prema važećim zakonskim propisima.
Udruženje samostalno vodi svoje finansijske poslove u domenu svog djelovanja, i slobodno raspolaže svojim sredstvima prema odlukama organa Saveza a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.
Računovodstveno finansijski poslovi mogu se povjeriti agenciji za vodjenje ovih poslova a prema odluci Upravnog odbora.

 

VII – JAVNOST RADA SAVEZA

Član 47.

Rad Saveza je javan.
Svaki član Saveza ima pravo uvida u sve akte i informacije o aktivnostima Saveza.
O svojim aktivnostima, zaključcima i stavovima  Predsjednik saveza će shodno interesima Saveza obavještavati javnost.
Izuzetno općim aktom koji donosi Upravni odbor, može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu.
Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.
Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po Zakonu i drugim propisima.

VIII – POSTUPAK ZA IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 48.

Incijativu za izmjene i dopune Statuta Saveza može podnijeti najmanje 1/3 članova Skupštine ili Upravni odbor Saveza.
Incijativa se podnosi Upravnom odboru pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.
Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini , najmanje 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
O izmjenama i dopunama odlučuje Skupština 2/3 večinom svih članova Skupštine Saveza.
Skupština  i drugi organi Saveza, svaki iz svoje nadležnosti, mogu donositi opće ili pojedinačne akte , koje se odnose na njihov rad, u skladu sa Zakonom i ovim statutom, kao što su pravilnici, poslovnici , odluke, zaključci .
Akta iz prethodnog stava moraju biti u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

IX – PEČAT, ZASTAVA I ZNAK SAVEZA

Član 49.

Savez ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika promjera je 30 mm obrubljen sa dvije crte između kojih kružno je upisan naziv latiničnim pismom: Savez  za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini, sa upisanim sjedištem: Tešanj, a u sredini pečata je znak Saveza.

Član 50.

Savez ima svoju zastavu. Zastava saveza je plave boje veličine 180 puta 90 centimetara, u sredini zastave je žuti krug promjera 60 centimetara  u kojem je otisak znaka Saveza.

Član 51.

Savez ima svoj znak. Znak saveza je okruglog oblika u kojem se nalaze silueta goluba u letu, ptice, peradi i kunića u crnoj boji.

X – ZASTUPANJE SAVEZA

Član 52.

Savez zastupaju i predstavljaju Predsjednik Saveza i predsjednik Skupštine Saveza .
U postupcima u kojima Savez sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti  Predsjednik Saveza i predsjednik Skupštine , u slučaju njihove sprečenosti, mogu dati punomoć advokatu ili drugoj stručnoj osobi da zastupa Savez.

XI – PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJA I PRESTANAK RADA SAVEZA

Član 53.

Savez se može spojiti, razdvojiti ili transformisati u drugi savez ili fondaciju u skladu sa Zakonom, i ovim statutom.
Odluku o statusnoj promjeni iz prethodnog stava donosi skupština 2/3 svih članova Skupštine Saveza.
Odlukom iz prethodnog stava će se naročito regulisati naziv, sjedište novog subjekta, djelatnost, podjela imovine, prava i obaveze , kao i druga pitanja koja se  odnose na statusnu promjenu Saveza.

Član 54.

Savez prestaje sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.
Incijativu za dobrovoljni prestanak rada Saveza može dati najmanje 1/3 članova Saveza:

 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Satutom za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana;
 • ako se broj  osnivača  Saveza smanji ispod broja tri .

Odluku o dobrovoljnom prestanku donosi Skupština 2/3 većinom svih članova Skupštine Saveza.

Član 55.

Savez prestaje sa radom po sili Zakona na osnovu člana 50. i 51. Zakona. Savez je dužan svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom ministarstvu u roku utvrđenom u Zakonu.

 

 

XII- RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM

Član 56.
U slučaju donošenja odluke o prestanka rada Saveza Skupština Saveza donosi plan likvidacije Saveza, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveza Saveza.
Skupština donosi odluku o imenovanju likvidatora Saveza, čija je dužnost da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Saveza u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Saveza nadležnim organima.
Imovina kod raspuštanja i prestanka rada Saveza , nakon izmirenja zakonskih obaveza, dodijelit će se nekom drugom udruženju koje obavlja iste ili slične statutarne djelatnosti, o čemu odluku donosi Skupština.

XIII- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57.

Tumačenje odredbi ovog statuta  daje  Skupština Saveza.

Član 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa izmjena i dopuna istog u Registar udruženja kod nadleznog Ministarstva.

Broj: 01/16
Tešanj, 24.04.2016.godine

Predsjednik Skupštine
Edin Jabandžić dipl.oec