Na osnovu člana 35. stav 2 Satuta Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini Skupština Saveza na svojoj sjednici održanoj 21.09.2014 godine donosi:

 

 

 

P O S L O V N I K

o radu Skupštine Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH

 

 

 

I-             OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se prava i dužnosti članova Skupštine Saveza, pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica, način odlučivanja, postupak i način izbora za organe Saveza

te druga pitanja značajna za rad Skupštine Saveza.

Član 2.

Odredbe ovog Poslovnika obavezujuće su za sve članove Skupštine.

Odredbe ovog Poslovnika odnose se i na druge osobe koje prisustvuju ili sudjeluju u radu Skupštine bez prava odlučivanja.

Član 3.

O primjeni Poslovnika brine predsjednik Skupštine.

 

II-            ČLANOVI SKUPŠTINE     

Član 4.

Članovi Saveza  su udruženja , koja obavljaju  djelatnost uzgoja i zaštite sitnih životinja, koja su registrovana kod nadležnih organa u BiH i koja prihvate Statut i ciljeve Saveza. S tim u vezi , svako udruženje pored predsjednika ima pravo da predloži po dva člana za Skupštinu ispred svog udruženja. Skupštini takođe prisustvuju i predsjednici odbora i pododbora Saveza.

Član 5.

U izvršavanju svojih dužnosti,  član Skupštine ima pravo i obavezu učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine zasnivajući svoja gledišta i uvjerenja na ciljevima, odnosno zadacima definisanim prema Statutu Saveza. U skladu sa tim:

  • ima pravo i obavezu prisustvovati sjednicama Skupštine,
    • ima pravo pokretati rasprave o pitanjima iz djelokruga Skupštine, te predlagati rješenja, zaključke, odluke i opće akte,
    • dužan je preuzimati obaveze, izvršavati povjerene mu zadatke i učestvovati u aktivnostima Skupštine,
    • ima pravo da bude redovno i pravovremeno obavješten o svim pitanjima i problemima iz djelokruga Skupštine.

Član 6.

Član Skupštine obavezan je prisustvovati sjednicama Skupštine. U slučaju spriječenosti dužan je pravovremeno, u pisanoj formi, obavijestiti Sekretara Saveza ili predsjednika.

 

III-           KONSTITUISANJE SKUPŠTINE

Član 7.

Sjednice Skupštine izborne ,redovne i vanredne saziva i priprema Presjednik skupštine Saveza. Sjednicu skupštine otvara predsjednik Skupštine Saveza i rukovodi njenim radom.

Član 8.

Sjednice Skupštine su javne , izuzev ako predsjednik skupštine ne odluči da će sjednica biti zatvorena za javnost.

Član 9.

Predsjednik Skupštine, odlučuje kome se, pored članova Skupštine, upućuje poziv da prisustvuje sjednici.

Član 10.

Na prijedlog predsjednika može biti formirano radno predsjedništvo Skupštine od dva člana, koje će uz predsjednika skupštine Saveza voditi sjednicu Skupštine.

Član 11.

Predsjednik Skupštine (ili radno predsjedništvo ako je izabrano) se stara da se sjednica odvija u skladu sa odredbama Statuta Saveza i ovog poslovnika, kao i o održavanju reda na sjednici.

 

 

 

IV-          RADNA TIJELA

Član 12.

Radna tijela Skupštine su: predsjednik Skupštine (ili radno predsjedništvo ako je izabrano), verifikaciona komisija i zapisničar.

Član 13.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine (ili radno predsjedništvo ako je izabrano).

Član 14.

Članove verifikacione komisije i zapisničara bira Skupština javnim glasanjem na prijedlog Upravnog odbora.

Verifikaciona komisija ima dva člana.

Verifikaciona komisija verifikuje sastav Skupštine i utvrđuje kvorum za punovažno odlučivanje, tok i završetak sjednice.

Zapisničar vodi zapisnik o radu Skupštine.

 

V-                IZBOR ORGANA SAVEZA

Član 15.

Za predsjednika Skupštine može biti kandidovano lice koga predloži Upravni odbor dosadašnjeg saziva ili najmanje tri člana Skupštine.

Član Skupštine može da učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata.

Predstavnik predlagača ima pravo da obrazloži prijedlog.

O predloženim kandidatima otvara se pretres na kojem svaki član Skupštine ima pravo da iznese mišljenje o predloženim kandidatima.

Kandidat za predsjednika može da iznese svoj programski govor i da odgovori na pitanja članova Skupštine.

 

 

 

Član 16.

Nakon završenog pretresa Skupština na prijedlog predsjedavajućeg, javnim glasanjem, utvrđuje listu kandidata za predsjednika Skupštine, prema abecednom redu početnih slova njihovih prezimena.

Član 17.

Postupak izbora predsjednika Skupštine se nastavlja ako poslije prvog glasanja ni jedan kandidat ne dobije potreban broj glasova za izbor određen Statutom Saveza i to između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova, a ako su na listi bila samo dva kandidata, postupak glasanja sprovodi se ponovnim glasanjem o izboru između ta dva kandidata.

Ako ni poslije ponovljenog glasanja nije izabran predsjednik Skupštine postupak izbora se nastavlja ponovnim predlaganjem kandidata po istom postupku. Postupak predlaganja kandidata će se ponoviti i ako je na listi za izbor predsjednika bio samo jedan kandidat koji nije dobio potreban broj glasova.

Član 18.

Predsjednik Skupštine preuzima dužnost nakon potvrđivanja rezultata glasanja.

Član 19.

Predsjedniku Skupštine prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je izabran ostavkom ili razrješenjem.

Prijedlog za razrješenje može podnijeti Upravni odbor i najmanje pet članova Skupštine.

Prijedlog za razrješenje se podnosi u pismenoj formi i mora biti obrazložen.

Razrješenje predsjednika Skupštine vrši se na način i po postupku koji je predviđen za njegov izbor.

Član 20.

Prema članu 29 Statuta Saveza BiH , predsjednik upravnog odbora je ujedno i predsjednik skupštine.

Član 21.

Predsjednik Saveza predlaže kandidate za sekretara i članove Upravnog odbora.

O prijedlogu predsjednika Saveza za izbor članova Upravnog odbora Skupština glasa u cjelini.

 

 

 

Član 22.

Skupština može na svakoj svojoj sjednici razrješiti prdsjednike odbora , pododbora, dopredsjednike, Upravni odbor ili pojedine članove tih organa Saveza prije isteka vremena na koje su izabrani. Prijedlog za razrješenje može podnijeti najmanje tri člana Skupštine ili predsjenik Saveza

.SJEDNICE SKUPŠTINE

Član 23.

Skupština radi i odlučuje na sjednicama.

Član 24.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Skupštine Saveza.
Odluka o sazivanju Skupštine objavljuje se 30 dana prije održavanja izborne Skupštine, odnosno 15 dana prije održavanja radne Skupštine, ako ovim Poslovnikom ili Statutom nije drugačije utvrđeno.

Član 25.

Predsjednik Skupštine Saveza saziva redovnu radnu sjednicu Skupštine svake godine, odnosno redovnu izbornu Skupštinu svake četiri godine.

Predsjednik Skupštine Saveza saziva vanrednu radnu sjednicu:
1. kada ocjeni da je to potrebno,
2. kada sazivanje Skupštine zahtjeva najmanje 1/3  članova Saveza i to u  roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje,

Predsjednik Skupštine Saveza saziva vanrednu izbornu sjednicu kada mandat prestane –prije isteka predsjedniku Saveza ,najmanje polovini članova Upravnog odbora i to u roku od 10 dana od dana okončanja izborne procedure za članove Upravnog odbora.

Sve sjednice skupštine , redovne ,izborne ili vanredne saziva predsjednik Skupštine Saveza, a u njegovoj odsutnosti to može učiniti i Upravni odbor Saveza.

Član 26.

Sjednica Skupštine saziva se pisanim pozivom koji  sadrži mjesto i vrijeme održavanja sjednice, kao i prijedlog dnevnog reda.

Poziv kojim se saziva sjednica Skupštine Sekretarijat Saveza dostavlja članovima Skupštine i drugim pozvanim licima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice, poštom, faksom ili elektronskom poštom.

Materijali za predložene tačke dnevnog reda Sekretarijat Saveza dostavlja  članovima Skupštine i drugim pozvanim licima najmanje tri radna dana prije održavanja sjednice, poštom, faksom ili elektronskom poštom.

Član 27.

Pošto otvori sjednicu, prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Skupštine, po izvještaju verifikacione komisije, utvrđuje da li sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Skupštine za punovažan rad i odlučivanje.

Skupština može da zasjeda i pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od 1/2  članova Skupštine.

Članovi Skupštine koji dođu ili odu sa sjednice nakon utvrđivanja kvoruma, bilo na početku ili u toku trajanja sjednice, dužni su da se jave verifikacionoj komisiji prilikom dolaska i odlaska. Ukoliko član Skupštine trajno napušta sjednicu dužan je da o tome obavijesti verifikacionu komisiju.

Ako predsjednik Skupštine, na osnovu izveštaja verifikacione komisije, utvrdi da na početku, odnosno u toku sjednice njoj ne prisustvuje dovoljan broj članova za punovažan rad i odlučivanje, sjednicu će odložiti, odnosno prekinuti sjednicu proglašavajući pauzu od 15 minuta. O odlaganju sjednice ili proglašenoj pauzi, pisanim ili telefonskim putem se obavještavaju članovi Skupštine koji su odsutni.

Član 28.

Dnevni red se usvaja na početku sjednice većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Prije usvajanja predloženog dnevnog reda svaki član Skupštine može predložiti dopune dnevnog reda.

Predlagač je dužan da dopunu obrazloži u izlaganju koje može trajati najviše dva minuta.

Dopuna dnevnog reda se smatra opravdanom kada ne donošenje odgovarajuće odluke, zaključka ili drugih akata može imati štetne posljedice po interes članica Saveza.

Skupština se prvo izjašnjava o predloženim dopunama dnevnog reda.

Dnevni red se utvrđuje većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Član 29.

Nakon usvajanja dnevnog reda sjednice Skupštine, prelazi se na raspravu o pojedinim tačkama, redoslijedom koji je utvrđen dnevnim redom.

O svakoj tački dnevnog reda, prije odlučivanja, predsjedavajući otvara raspravu koja traje sve dok ima prijavljenih govornika, nakon čega predsjedavajući raspravu zaključuje.

Rasprava po tački dnevnog reda počinje uvodnim izlaganjem predlagača, odnosno izvjestioca, ako je to potrebno.

 

 

Član 30.

Niko ne može da govori na sjednici Skupštine prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Skupštine.

Prijave za riječ podnose se dizanjem ruke.

Prijave za riječ podnose se sve do zaključenja rasprave.

Predsjednik Skupštine daje riječ govornicima po redoslijedu prijave za raspravu.

Vrijeme trajanja pojedinačne rasprave je najviše tri minuta, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije utvrđeno.

Predsjednik Skupštine može, ukoliko procijeni da je svrsishodno, dati riječ mimo reda prijavljivanja:
• izvjestiocu tačke dnevnog reda, odnosno podnosiocu nacrta ili prijedloga, ako on zatraži riječ radi izmjene i dopune nacrta ili prijedloga, odnosno davanja potrebnih objašnjenja;
• članu Skupštine, ako se radi o povredi ovog Poslovnika i u tom slučaju ne može govoriti duže od jednog minuta;
• članu Skupštine čije su tvrdnje osporene ili  čije je ime spomenuto ukoliko zatraži repliku i u tom slučaju može govoriti najduže dva minuta.

Učesnik u raspravi treba da govori samo o pitanju koje je predmet rasprave, i to kratko i bez ponavljanja izlaganja koja su već iznijeta na sjednici i dužan je držati se predmeta rasprave.

Ako se govornik udalji od predmeta rasprave ili prekorači vrijeme predviđeno za pojedinačnu raspravu, predsjednik Skupštine će ga opomenuti i pozvati da se drži predmeta rasprave, odnosno završi svoje izlaganje, a u ponovljenom slučaju može mu oduzeti riječ.

Po pravilu niko ne može govoriti o istom predmetu rasprave više od dva puta, osim uz posebno odobrenje predsjednika Skupštine.

Izvjestilac tačke dnevnog reda može govoriti više puta.

Član 31.

Za povredu reda na sjednici predsjednik Skupštine može dati opomenu i oduzeti riječ svakom ko se ne pridržava reda.

Opomena se može izreći licu koje svojim ponašanjem ili govorom narušava red i koje se ne pridržava dnevnog reda ili odredaba ovog poslovnika.

Riječ se obavezno oduzima licu koje nakon izrečene opomene i dalje narušava red.

Za težu povredu reda na sjednici, na prijedlog predsjednika Skupštine, Skupština može većinom glasova izreći mjeru udaljavanja sa sjednice.

Osoba kojoj je izrečena mjera udaljenja sa sjednice, dužna je odmah napustiti prostoriju u kojoj se sjednica održava. Predsjednik Skupštine će nastaviti sa radom sjednice, tek pošto izrečena mjera bude izvršena.

Sve izrečene mjere unose se u zapisnik.

Član 32.

U toku sjednice Skupštine mogu učestvovati i druga lica koja mogu svojim radom na sjednici doprinijeti kvalitetu rada, ali bez prava odlučivanja.

Član 33.

Poslije zaključenja rasprave prelazi se na glasanje o prijedlogu.

O prijedlogu se glasa u cjelini.

Ako su na prijedlog stavljene primjedbe, najprije se glasa o njima i to redoslijedom kojim su podnesene, a zatim o prijedlogu u cjelini.

Član 34.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih  članova Skupštine, osim ako ovim Poslovnikom ili Statutom nije drugačije predviđeno.

Članovi Skupštine glasaju na taj način što se izjašnjavaju za ili protiv prijedloga odluke, ili se uzdržavaju od glasanja.

Član 35.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno, osim ako ovim Poslovnikom ili Statutom nije drugačije predviđeno, odnosno ako Skupština odluči većinom glasova prisutnih članova Skupštine da je glasanje o pojedinim pitanjima tajno.

Član 36.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine vodi zapisničar, a potpisuje ga predsjednik Skupštine.

U zapisnik o sjednici unose se: broj sjednice, datum i mesto održavanja sjednice, vrijeme početka sjednice, podatak o tome ko je prisutan, odnosno odsutan i o razlozima odsutnosti, dnevni red, tok razmatranja pojedinih pitanja iz dnevnog reda, donijete odluke i zaključci, izdvojena mišljenja pojedinih  članova, ostali važniji događaji na sjednici i vrijeme zaključenja sjednice.

Zapisnik sjednice Skupštine čuva se u Sekretarijatu Saveza.

 

Član 37.

Zapisnik sjednice Skupštine usvaja se na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine.

Zapisnik je usvojen ukoliko na njega nisu stavljene primjedbe, odnosno ukoliko su u njemu, saglasno usvojenim primjedbama, izvršene odgovarajuće izmjene.

VI-          JAVNOST RADA

Član 38.

Sjednice Skupštine su javne. Izuzetno, kada to zahtjeva sadržaj dnevnog reda, sjednice Skupštine mogu biti zatvorene za javnost.

Član 39.

Javnost rada Skupštine ostvaruje se:
• obavještavanjem članova Saveza o održavanju sjednica i dnevnom redu putem pošte, zvanične internet prezentacije Saveza, elektronskom poštom i na druge prikladne načine,
• dostavljanjem poziva i pisanih materijala za sjednice članovima Skupštine i drugima čiji su materijali na dnevnom redu,
• obavještavanjem  članova Saveza o odlukama i zaključcima sjednica putem pošte, zvanične internet prezentacije Saveza, elektronskom poštom i na druge prikladne načine.

Javnost rada Skupštine obezbjeđuje sekretar Saveza

VII-         ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Odredbe ovog Poslovnika tumači Skupština.

Član 41.

Izmjene i dopune Poslovnika vrši Skupština po postupku i na način njegovog donošenja.

Član 42.

Ovaj Poslovnik smatra se usvojenim kada se za njega izjasni više od polovine prisutnih članova Skupštine.

Član 43.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Tešanj , 21.09.2014 godine                                           Predsjednik Skupštine Saveza BiH

Broj dokumenta: 2109C/14                                               Edin Jabandžić dipl.oec