Pravilnik o radu standard komisije

Pravilnik o radu standard komisije

 

 

Član 1.

 

Komisije za standard su stručna tijela Saveza Bosne i Hercegovine po granama uzgoja. Dužnost im je pratiti zbivanja u BiH i inostranstvu na području standarda za životinje, uočiti svaku promjenu te istu prenijeti u Savez BiH odnosno njegova tijela: sudijski odbor i ostale odbore radi primjene i obavještavanja sudija i uzgajivača. Isto može učiniti i preko Službenog glasnika Saveza BiH te tumači standarde i objavljuje u glasniku Saveza BiH.

 

 

Član 2.

 

Prati  nastajanje novih i obnavljanje starih bh. pasmina. Nakon obavijesti od strane Odbora za bh. pasmine da je prijavljena nova pasmina, pristupa izradi radnog standarda koji se može temeljiti na prijedlogu voditelja uzgoja ili odbora za bh. pasmine.

 

 

Član 3.

 

Prijedlog za nastanak nove pasmine dostavlja se sekretaru Saveza BiH, Odboru za bh.  pasmine i standard komisiji. Dostavljeni prijedlog treba sadržavati šemu križanja nove pasmine a kod pasmine koja se obnavlja priložiti opis historijskog nastanka.

 

 

Član 4.

 

Vrši pripremu i prikuplja dokumentaciju za izradu Radnog standarda, koju je dužan dostaviti predlagač nove pasmine ili Odbor za bh. pasmine.

Da bi se prišlo izradi i priznavanju Radnog standarda potrebno je dokazati da se navedena nova pasmina fenotipski stabilizirala, odnosno da se nekoliko godina uzgaja i nasljeđuje  ista osnovna svojstva, da se razlikuje bitno od drugih pasmina ili sojeva u BiH i inostranstvu te da je kod više uzgajivača najmanje 20 primjeraka u matičnom jatu u svakoj predloženoj boji. Također izrađuje i priznaje Radne standarde novih boja sojeva. Dokazi se mogu pribaviti uvidom kod uzgajivača ili izjavom odbora za bh. pasmine koji prati razvoj svake bosansko hercegovačke pasmine.

 

 

Član 5.

 

Obavlja priznanje novih pasmina kada se za to steknu uslovi, kao i sojeva odnosno boja, te izrađuje za njih standard pasmine.

Za priznanje novih pasmina i sojeva životinja moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti:

-proizvodne i morfološke osobine pasmine i soja životinja ne smiju se značajnije mijenjati najmanje tri zadnje generacije,

-da imaju vidljive osobine koje ih razlikuju od drugih pasmina i sojeva unutar vrste kojoj pripadaju,

-da su geografski određene i ograničene,

-da su prilagođene uslovima uzgoja na određenom geografskom području,

-da postoji značajna genetska udaljenost od drugih srodnih pasmina i sojeva,

-da je efektivna veličina populacije najmanje 50.

 

 

Član 6.

 

Komisija i njeni članovi sudjelovat će u radu i prezentacijama na stručnim sastancima i seminarima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Također na poziv određene udruge ili kluba organizirati će stručna predavanja iz svoje djelatnosti.

 

 

Član 7.

 

Da bi Standard  komisija mogla kvalitetno obavljati ovu zadaću mora biti organizirana i povezana sa radom odbora i komisija u BiH i inostranstvu te mora biti informisana i stručno osposobljena. U tom smislu njeni članovi pohađaju seminare u BiH i inostranstvu. Svaki član komisije je dužan stalno se usavršavati. Članovi komisija trebaju podijeliti između sebe područja rada na kojima će biti težište njihovog usavršavanja i većeg poznavanja materije.

 

 

Član 8.

 

Komisija će održavati sastanke po potrebi a najmanje dva puta godišnje u mjestu i vremenu koje odredi predsjednik komisije.

 

 

Član 9.

 

Ovaj pravilnik je usvojio Upravni odbor Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja BiH u Tešnju 26.09.2010. godine.

 

Predsjednik Saveza
____________________
Dipl.ecc. Edin Jabandžić