PRAVILNIK O RADU SUDIJSKOG ODBORA

Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini

 

 Član 1.

SUDIJSKI ODBOR Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu SUDIJSKI ODBOR) je stručno tijelo Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu Savez BIH).

Članovi SUDIJSKOG ODBORA su svi stažisti i sudije, svih zvanja i rangova, koji djeluju u Savezu BIH, a izvršavaju obaveze iz ovog pravilnika. SUDIJSKI ODBOR razvija svoju djelatnost na svim izložbama i takmičenjima u sportskom letu, na teritoriji BIH, odnosno Saveza BIH.

SUDIJSKI ODBOR sarađuje sa svim tijelima Saveza BIH, kao i sličnim tijelima u drugim nacionalnim savezima, kao i sa sličnim tijelima unutar Evropskog Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja (u daljem tekstu Evropski Savez EE).

Član 2.

Osnovna zadaća koju ima SUDIJSKI ODBOR je osposobljavanje i stručno usavršavanje sudija. Osposobljavanje novih sudija vrši se kroz organizaciju stažiranja i polaganja ispita za sudije raznih zvanja, osiguranje literature, pravilnika i standarda za životinje koje izdaje Savez BIH. SUDIJSKI ODBOR organizuje stručne seminare u zemlji radi usavršavanja i utvrđivanja znanja sudija, sa ciljem, kvalitetnog ocjenjivanja na izložbama sitnih životinja uz ujednačen kriterij svih sudija.

Seminar se organizuje dva puta godišnje.

Član 3.

SUDIJSKI ODBOR nastoji stalnom aktivnošću i kroz svoja radna tijela osigurati nepristrasno ocjenjivanje na izložbama, poticanjem etike svih sudionika. Etika sudija je osim stručnosti i poštenja najvažnija odlika.

Član 4.

SUDIJSKI ODBOR svojom djelatnošću vrši usmjeravanje i poboljšanje kvalitete uzgoja sitnih životinja. Posebno je važan rad sa bosanskohercegovačkim (domaćim) pasminama za koje sve sudije moraju biti posebno dobro osposobljeni. Područje djelovanja SUDIJSKOG ODBORA je unutar područja djelovanja Saveza BIH, odnosno teritorije Bosne i Hercegovine.

Član 5.

SUDIJSKI ODBOR je sačinjen je od sudija sve četiri kategorije i to:

 • sudije za golubove,
 • sudije za perad,
 • sudije za kuniće
 • sudije za ptice.

Svi oni imaju iste obaveze, a naročito stručno usavršavanje na svom području djelovanja.

Član 6.

SUDIJSKI ODBOR ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika, prečnika 30mm, sa natpisom: Savez za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini, a ispod toga, u sredini  SUDIJSKI ODBOR.

Član 7.

SUDIJSKI ODBOR svoje članove, Upravni odbor Saveza BIH i njegovu Skupštinu Saveza BiH, obavještava o djelovanju, problemima i donesenim aktima, putem pisanih izvještaja, na sjednicama raznih tijela i u glasilu Saveza BIH.

Glavni izvještaj o radu u tekućoj sezoni podnosi se na godišnjoj Konferenciji SUDIJSKOG ODBORA.

Član 8.

Svaki sudija obavezno je i član SUDIJSKOG ODBORA. Njegovo članstvo počinje prijavom za sudiju pripravnika i dobivanjem iskaznice o stažiranju.

SUDIJSKI ODBOR vodi lične kartone za svakog sudiju u kojem će biti unešeni podaci za sve aktivnosti tog sudije vezane za SUDIJSKI ODBOR.

SUDIJSKI ODBOR izdaje svim sudijama članske kartice, diplome, zahvalnice, itd. Osim sudijama, SUDIJSKI ODBOR može zahvalnicama ili počasnim članstvom nagraditi i druge osobe koje daju svoj doprinos na razvoju uzgoja sitnih životinja ili na organizaciji izložbi u BIH i šire.

Član 9.

Prava i obaveze članova su:

–          da je član jednog od udruženja članica Saveza BIH,

–          da odlučuju o radu SUDIJSKOG ODBORA i njegovih tijela na radnim sastancima i Konferenciji,

–          da podnose prijedloge, molbe, zahtjeve i žalbe,

–          da sudjeluju u osmišljavanju, planiranju i usmjeravanju rada SUDIJSKOG ODBORA i njegovih tijela,

–          da se snabdijevaju putem Saveza BIH svim potrebnim materijalima,

–          da putem glasila Saveza BIH i interneta, stranice Saveza BIH, budu obaviješteni o djelatnostima i novostima u djelovanju SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH,

–          da sudjeluju na izložbama i smotrama Saveza BIH u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu,

–          da sudjeluju na sastancima i konferenciji SUDIJSKOG ODBORA,

–          da sudjeluju na stručnim seminarima u zemlji i inostranstvu u organizaciji Saveza BIH, uz obavezno prisustvo jednom seminaru u državi u toku godine.

–          da se stručno usavršavaju i pripremaju za ocjenjivanja prije sezone,

–          da se zalažu za pravilan i pošten pristup u radu sudija vlastitim primjerom,

–          da u svakoj prilici pomažu, objašnjavaju i usmjeravaju uzgajivače s ciljem kvalitetnijih uzgojnih rezultata i popularizacije uzgoja,

–          da njeguju i sudjeluju u stvaranju dobrih i prijateljskih odnosa među sudijama i uzgajivačima,

–          da pomaže i omogući djelovanje svakog tko želi postati članom SUDIJSKOG ODBORA,

–          da štite interese SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH i njihovih tijela,

–          da uredno ispunjava finansijske obaveze prema SUDIJSKOM ODBORU i Savezu BIH,

–          da plaća članarinu u iznosu koji odredi Konferencija SUDIJSKOG ODBORA, a istu mora izmiriti prije godišnje Konferencije SUDIJSKOG ODBORA

–          da se odazove svim manifestacijama, proslavama, skupovima i akcijama u organizaciji SUDIJSKOG ODBORA.

Član 10.

Članstvo u SUDIJSKOM ODBORU prestaje:

–          kada nadležno tijelo državne uprave donese Rješenje o raspuštanju Saveza BIH,

–          kada Savez BIH donese Odluku o raspuštanju SUDIJSKOG ODBORA,

–          kada nadležno tijelo donese odluku o isključenju člana iz SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH,

–          kada član donese odluku o istupanju iz SUDIJSKOG ODBORA,

–          kada član ne izvršava finansijske obaveze, odnosno ne plaća članarinu uzastopno tri godine, ne pridržava se odredbi ovog pravilnika i odluka donesenih na temelju toga,

–          kada narušava ugled SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH u zemlji i inostranstvu/inozemstvu svojim neodgovornim i nedoličnim postupcima,

–          kada svjesno radi protivno pravilnicima SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH, kod ocjenjivanja na izložbama sitnih životinja, u zemlji i inostranstvu, rušeći pritom ugled SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH.

Član 11.

Disciplinske mjere izriče Konferencija SUDIJSKOG ODBORA mogu biti:

 1. a)Pismeni ukor (predsuspenzija)
 • Kontinuirana kašnjenja na suđenje, tri puta i više, zavedeno u zapisnik Rukovodioca  suđenja,
 • Kontinuirana pogrešna popunjavanja ocjenjivačkih kartica, tri puta i više (ili na jednoj izložbi tri i više kartica), zavedeno u zapisnik Rukovodioca/Kontrolora suđenja,
 • Ako po pismenoj primjedbi izlagača na ocjenjivanje određenog sudije, Komisija za proglašenje šampiona, Rukovodilac/Kontrolor suđenja utvrdi tehničku ili materijalnu pogrešku sudije,

 

 1. b)Suspenzija u trajanju od dvije godine
 • Ako po pismenoj primjedbi izlagača na ocjenjivanje određenog sudije, Komisija za proglašenje šampiona, Rukovodilac suđenja ili Kontrolor suđenja dva putautvrdi tehničku ili materijalnu pogrešku sudije u periodu od dvije godine,
 • Ako sudija u svome radu unutar SUDIJSKOG ODBORA i na izložbama se služi lažima i prevarama i ocjenjuje eksponate pristrasno i suprotno pravilnicima Saveza BiH,
 • Ako sudija sudi u alkoholiziranom stanju, odnosno ako tokom suđenja konzumira alkohol,
 • Ako sudija iz neopravdanih razloga odbije tri uzastopna delegiranja za suđenje,
 • Ako sudija prepravlja kartice koje su ispunile druge sudije ili ocjene drugih sudija,
 • Ako sudija sudi na izložbi u državi ili inostranstvu bez delegiranja od strane Sekretara SUDIJSKOG ODBORA,
 • Ako se sudija na bilo koji način miješa u rad Komisije za proglašenje šampiona, Rukovodioca suđenja ili Kontrolora suđenja,
 • Kada narušava ugled SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH u zemlji i inostranstvu/inozemstvu svojim neodgovornim i nedoličnim postupcima
 • Kada svjesno radi protivno pravilnicima SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH, kod ocjenjivanja na izložbama sitnih životinja, u zemlji i inostranstvu, rušeći pritom ugled SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH
 1. c)Doživotna suspenzija
 • Kada kontinuirano i svjesnonarušava ugled SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH u zemlji i inostranstvu/inozemstvu svojim neodgovornim i nedoličnim postupcima,
 • Kada kontinuirano i svjesnoradi protivno pravilnicima SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH, kod ocjenjivanja na izložbama sitnih životinja, u zemlji i inostranstvu, rušeći pritom ugled SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH,
 • Ukoliko sudija/stažista počini neko od krivičnih djela propisanih pozitivnim pravnim propisima, a vezi svoga angažmana u SUDIJSKOM ODBORU i Savezu BIH (npr. tuča na izložbi, krivotvorenje isprava, itd.).

Član 12.

Punovažnost prestanka članstva mora biti zasnovana na materijalnim činjenicama koje razmatra Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA, a odluku o isključenju donosi Konferencija SUDIJSKOG ODBORA.

Sudija koji je nezadovoljan Odlukom o isključenju koju je donijela Konferencija SUDIJSKOG ODBORA, može u roku od 30 dana podnijeti žalbu. Žalba se u pisanom obliku dostavlja Sekretaru Saveza BIH.

Upravni odbor Saveza BIH razmotra navode u žalbi i donijeti Odluku, koju dostavlja podnosiocu žalbe i SUDIJSKOM ODBORU. Odluka donijeta od strane Upravnog odbora Saveza BIH je konačna.

Član 13.

Aktivan sudija Ocjenjivač, Savezni sudija, Međunarodni sudija i Međunarodni sudija – Instruktor ne mogu biti stariji od navršenih sedamdeset (70) godina života.

Sudije starije od navršenih sedamdeset (70) godina života, mogu biti angažovani za suđenje na izložbama u slučaju ukazane potrebe (pasivne sudije).

Član 14.

Finansiranje aktivnosti SUDIJSKOG ODBORA obavlja se iz prihoda SUDIJSKOG ODBORA.

Prihodi SUDIJSKOG ODBORA su:

–          članarina,

–          taksa od suđenja,

–          donacije i pokloni,

–          prihodi od polaganja ispita.

Savez BIH pruža finansijsku potporu kvalitetnim projektima SUDIJSKOG ODBORA koji su u pismenoj formi dostavljeni Upravnom odboru Saveza BIH.

Član 15.

Upravljanje u SUDIJSKOM ODBORU:

SUDIJSKI ODBOR ima Konferenciju koju čine svi stažisti i sudije svih rangova. Svi oni imaju pravo glasa na Konferenciji , s tim da stažiste biraju , ali ne birani na funkcije unutar SUDIJSKOG ODBORA.

Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA čini 5-7 članova, uključujući i Predsjednika i Sekretara SUDIJSKOG ODBORA. Mandat Stručnog odbora sudija, Predsjednika i Sekretara SUDIJSKOG ODBORA traje 4 godine sa mogućnošću reizbora. Članove Stručnog odbora sudija, Predsjednika i Sekretara SUDIJSKOG ODBORA bira Konferencija SUDIJSKOG ODBORA.

Član 16.

Konferencija je najviše tijelo SUDIJSKOG ODBORA, a sačinjavaju je sve sudije i stažisti koji ispunjavaju odredbe ovog pravilnika. Redovna izvještajna Konferencija održava se svake godine a izborna svake četiri godine.

Osim redovnih godišnjih Konferencija, mogu se sazvati vanredne i svečane Konferencije. One se sazivaju prema ukazanoj potrebi. Venredna Konferencija održava se na zahtjev Stručnog odbora sudija SO , nadpolovične većine delegata Skupštine i Upravnog odbora Saveza BiH.

Zapisnik sa održane Konferencije SUDIJSKOG ODBORA, dostavlja se Upravnom odboru Saveza BIH, a po potrebi i na druge relevantne adrese.

Član 17.

Konferencija saziva Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA ili na zahtjev nadpolovične većine delegata Konferencije.

Član 18.

Konferencija SUDIJSKOG ODBORA obavlja poslove:

–          donosi, dopunjuje ili mijenja prijedlog Pravilnika o radu SUDIJSKOG ODBORA,

–          bira Stručni odbor sudija, Predsjednika, i Sekretara SUDIJSKOG ODBORA,

–          razmatra i usvaja izvještaj; Stručnog odbora sudija, Predsjednika i Sekretara,

–          donosi sve bitne odluke o radu SUDIJSKOG ODBORA iz svoje nadležnosti,

–          promovira nove sudije i dodjeljuje im odgovarajuće iskaznice i obilježja,

–          odlučuje o žalbama, molbama, prigovorima i prijedlozima svojih članova i članova Saveza BIH iz područja svoje djelatnosti,

–          sarađuje sa sličnim organizacijama drugih Saveza,

–          donosi odluke o dodjeli priznanja svojim i drugim članovima Saveza iz područja sudijske djelatnosti,

–          odlučuje o isključenju članova iz SUDIJSKOG ODBORA,

–          obavlja i druge poslove sukladno ovom pravilniku i statutu Saveza BIH.

Član 19.

Konferencija SUDIJSKOG ODBORA donosi Poslovnik o svom radu.

Član 20.

Konferencijska SUDIJSKOG ODBORA punopravno odlučuje kada je na njoj prisutna nadpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Skupštine (glasovi 1/2 prisutnih članova SUDIJSKOG ODBORA + 1 glas).

Glasanje na Konferencji SUDIJSKOG ODBORA je javno, ako Skupština ne odluči drugačije.

Član 21.

Stručni odbor sudija je izvršno tijelo SUDIJSKOG ODBORA, koji upravlja radom SUDIJSKOG ODBORA između dvije skupštine, sukladno svojim nadležnostima i odredbama ovog pravilnika.

Stručni odbor sudija čini 5-7 članova koje bira Konferencija SUDIJSKOG ODBORA. Mandat članova Stručnog odbora sudija SUDIJSKOG ODBORA traje četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Član 22.

Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA obavlja slijedeće poslove:

–          provodi odluke i smjernice donesene na konferenciji,

–          utvrđuje prijedloge pravilnika, poslovnika i drugih akata koje donosi konferencija SUDIJSKOG ODBORA i Skupština Saveza BIH,

–          izvršava sve poslove vezane uz provedbu pravilnika,

–          vrši analizu rada sudijskih tijela i sudija tokom godine,

–          razmatra prijedloge svojih članova i udruga vezane uz djelovanje SUDIJSKOG ODBORA,

–          razmatra molbe i žalbe,

–          razmatra pismene prijave o radu sudija i donosi odluke o eventualnim kaznama sudija, koje mogu biti; opomena, suspenzija na određeno vrijeme i prijedlog o isključenju člana iz SUDIJSKOG ODBORA,

–          izvršava program rada koji donosi Konferencija,

–          surađuje sa sličnim tijelima drugih saveza,

–          po potrebi imenuje radna tijela i povjerenstva radi utvrđivanja određenih pitanja, stanja i prikupljanja podataka za svoje potrebe,

–          organizira i saziva stručne seminare i druge skupove,

–          određuje mjesto i vrijeme polaganja ispita za sudije,

–          priprema i saziva Konferenciju SUDIJSKOG ODBORA,

–          priprema i saziva izbornu Konfernciju SUDIJSKOG ODBORA, predlaže izbornoj Konfernciji radna tijela i imenovanja Predsjednika, Sekretara i Stručnog odbora sudija.

Član 23.

Stručni odbor  SUDIJSKOG ODBORA ima Predsjednika i Sekretara.

Predsjednik predstavlja SUDIJSKI ODBOR u državi i inostranstvu, upravlja radom SUDIJSKOG ODBORA između dva zasjedanja Stručnog odbora sudija i Konferencije SUDIJSKOG ODBORA, te rukovodi radom Stručnog odbora sudija i Konferencije SUDIJSKOG ODBORA .

Sekretar pomaže Predsjedniku u radu, zamjenjuje ga u slučaju spriječenosti ili po potrebi i po njegovom zahtjevu, te obavlja druge poslove predviđene ovim pravilnikom.

Sekretar SUDIJSKOG ODBORA obavlja sve administrativne poslove SUDIJSKOG ODBORA, vrši delegiranje sudija uz prethodni dogovor sa Predsjednikom SUDIJSKOG ODBORA i vodi o tome evidenciju. Delegiranje sudija na ovaj način se vrši kako za izložbe u državi, tako i za izložbe koje se održavaju u inostranstvu.

Član 24.

Predsjednik i Sekretar Stručnog odbora sudija SUDIJSKOG ODBORA su ujedno i Predsjednik i Sekretar SUDIJSKOG ODBORA.

Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA saziva Predsjednik SUDIJSKOG ODBORA.

Sjednice Stručnog odbora sudija SUDIJSKOG ODBORA održavaju se najmanje dva puta tokom godine.

Stručni odbora sudija donosi punovažne odluke ako je na sjednici prisutna većina članova, a odluke se donose glasanjem većine prisutnih članova.

Stručni odbor sudija za svoj rad odgovara Konfernciji SUDIJSKOG ODBORA.

Član 25.

Rukovodilac suđenja je sudija najvišeg ranga (Međunarodni sudija) kojeg imenuje za svaku izložbu posebno Sekretar SUDIJSKOG ODBORA uz prethodnu konsultaciju sa Predsjednikom SUDIJSKOG ODBORA.

Rukovodilac suđenja delegiranim sudijama određuje rase i eksponate koje će ocjenjivati na toj izložbi. Rukovodilac suđenja delegirane sudije obavještava o tome koje će rase i eksponate ocjenjivati bar 24 sata prije početka suđenja kako bi se sudije adekvatno pripremile za suđenje.

Rukovodilac suđenja rukovodi Komisijom za proglašenje šampiona skupa sa još jednim sudijom najvišeg ranga i predstavnikom organizatora izložbe.

Ukoliko na izložbi ima više od 500 eksponata, Rukovodilac izložbe neće ocjenjivati eksponate.

Ocjenjivačke liste sudija sa izložbe, kao i svoj zapisnik sa izložbe, Rukovodilac suđenja je dužan u roku od 15 dana zajedno sa taksom za suđenje proslijediti Sekretaru ili Predsjedniku SUDIJSKOG ODBORA. Oni će po potrebi iste proslijediti Kontroloru suđenja , ukoliko je isti angažovan.

Član 26.

Ukoliko Stručni odbor sudija procjeni da je određena izložba od posebnog značaja za Savez, odnosno ukoliko se ukaže potreba, imenovaće se Kontrolor suđenja. Kontrolor suđenja može biti samo sudija najvišeg ranga (Međunarodni sudija).

 

 1. a)Prilikom ovog imenovanja vodiće se posebna pažnja da se za Kontrolora suđenja imenuje Međunarodni sudija koji nije sudio na toj izložbi (ukoliko je to moguće), a sve to radi poboljšanja kvaliteta suđenja na izložbama. Ukoliko se radi o Državnoj izložbi, angažman Kontrolora suđenja bit će finansiran iz sredstava Saveza BIH, a na svim drugim izložbama od značaja za Savez BiH, bit će finansiran iz sredstava SUDIJSKOG ODBORA (dnevnice bez prevoza).
 2. b)Kontrolor suđenja ima obavezu da od Rukovodioca suđenja preuzme ocjenjivačke liste i njegov zapisnik, te da bude prisutan u nedjelju na izložbi sve do završetka izložbe (nakon dodjele diploma i pehara). Kontrolor suđenja ima obavezu da u nedjelju prije završetka izložbe pregleda kako su ispunjeni svi ocjenjivački kartoni, kao i da pregleda sve šampione i uporedi ih sa brojevima kaveza iz ocjenjivačkih lista. Sve eventualne nepravilnosti dužan je pismeno zavesti u svoj zapisnik, a zatim iste i uslikati. Po završetku izložbe, svoj zapisnik, zapisnik Rukovodioca suđenja, Ocjenjivačke liste drugih sudija i sve eventualne reklamacije na suđenje, dužan je u što kraćem periodu proslijediti u roku od 15 dana Predsjedniku/Sekretaru SUDIJSKOG ODBORA. Sve odredbe iz ovog člana, stav b), odnose se i na Rukovodioca suđenja.

Član 27.

Ovaj Pravilnik je u skladu sa odredbama člana 35. stav 2. Statuta Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini, razmotren i potvrđen na Skupštini Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini održanoj 21.09.2014 godine u Tešnju, kao i na Skupštini SUDIJSKOG ODBORA koja je održana takođe 19.10.2014 godine u Tešnju. Isti dan je određen za datum donošenja i stupanja na snagu ovog  Pravilnika.

 

Tešanj, 19.10.2014 godine

 

Predsjednik SUDIJSKOG ODBORA               Predsjednik SAVEZA BiH

 

Hasić Joka                                                      Jabandžić Edin dipl.oec