PRAVILNIK
O USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA SVIH RANGOVA SUDIJA OCJENJIVAČA

 

 

 

Član 1.
Da bi se moglo izvršiti vrednovanje – ocjenjivanje životinja (grla, odnosno izložbenih eksponata) na izložbama, potrebno je stručno osposobiti osobe za taj posao.
Skupština Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini i Konferencija SUDIJSKOG ODBORA donose ovaj Pravilnik kojim se utvrđuju zvanja i način sticanja istih.

Zvanja i rangiranja sudija su :
· sudija pripravnik – stažista
· sudija Ocjenjivač
· Savezni sudija
· Međunarodni sudija
· Međunarodni sudija- Specijalista
· Međunarodni sudija – Instruktor
· Europski sudija

Član 2.
Uslovi za sticanje jednog od zvanja sudija:
Kandidat mora biti član jednog od udruženja članica Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu Savez BIH).
Kandidat mora pribaviti pismenu saglasnost matičnog udruženja, kojom je delegiran ispred matičnog udruženja za kandidata za polaganje sudijskog ispita za zvanje sudije Ocjenjivača. Pismena saglasnost mora sadržavati i skupine rasa za koje kandidat želi biti sudija.
Kandidat mora pismenu saglasnost matičnog udruženja predati Sekretaru ili Predsjedniku SUDIJSKOG ODBORA Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu SUDIJSKI ODBOR).
Kandidat mora postati član SUDIJSKOG ODBORA.
Kandidat mora uredno izmirivati sve obaveze prema SUDIJSKOM ODBORU (sudijsku članarinu, participaciju u organizaciji seminara, kao i sve druge obaveze koje propiše i usvoji SUDIJSKI ODBOR na svojoj konferenciji).
Da je nakon obavljenog stažiranja u trajanju tri godine, a što je uredno ovjereno od strane Rukovodioca suđenja, položio sudijski ispit za jedno od zvanja sudija.
Nakon položenog ispita kandidat dobiva rang zvanja određene grupe za koje je položio
ispit.

Kandidat može polagati ispit samo za tri skupine rasa istovremeno.
Kandidat može stažirati i u inostranstvu, ali samo uz pismeno odobrenje
Sekretara/Predsjednika SUDIJSKOG ODBORA, a takvo stažiranje mora biti propisno
ovjereno.
Savezni i Međunarodni sudija može suditi i u inostranstvu, ali samo uz pismeno
odobrenje Sekretara/Predsjednika SUDIJSKOG ODBORA.

Član 3.
Uslovi za stažiranje/pripravnički staž za zvanje: Sudija pripravnik.

Svaki kandidat kod prijave za stažiranje jednog od zvanja mora ispunjavati i slijedeće uslove:
· da je državljanin Bosne i Hercegovine
· da je navršio 16 godina starosti,
· da nije stariji od 50 godina,
· da je član jednog od udruženja koje je učlanjeno u Savez BIH,
· da se bavi uzgojem i izlaganjem životinja najmanje 5 godine za grupe životinja za koju želi polagati sudijski ispit (što potvrđuje matično udruženje), kod polaganja ispita za sudiju ocjenjivača,
· da podnese prijavu SUDIJSKOM ODBORU,
· da uplati odgovarajući iznos na ime troškova za provedbu sudijskog stažiranja prema odluci SUDIJSKOG ODBORA i Saveza BIH,
· da je zdravstveno sposoban za vršenje sudijskog zadatka, da je dobrog vida i da raspoznaje boje,
Ako kandidat ispunjava sve navedene uslove, Sekretar SUDIJSKOG ODBORA izdaje karton za sudiju pripravnika koji ima 10 rubrika za 10 stažiranja (plus rezervne rubrike).

Član 4.
Pripravnički staž traje najmanje tri godine, za koje vrijeme kandidat, sudija pripravnik treba obaviti najmanje 10 stažiranja. Od toga bar po jedno na državnoj ili međunarodnoj izložbi i izložbi bosanskohercegovačkih (domaćih) pasmina. Također je dužan biti najmanje jednom godišnje na stručnom seminaru SUDIJSKOG ODBORA. U slučaju potrebe za sudijama određene skupine životinja , Stručni odbor sudijamože odlučiti drugačije.

SUDIJSKI ODBOR će omogućiti kandidatima uslove za stažiranje, određivanjem mentora – sudije najvišeg zvanja ili ranga, a po mogućnosti Međunarodnog sudije – Instruktora za svakog kandidata. Mentora imenuju Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA. Svaki sudija pripravnik je dužan obaviti 6 stažiranja kod mentora i 4 stažiranja kod ostalih sudija.
Stažiranja moraju biti uredno ovjerena od strane Rukovodioca suđenja i/ili mentora.
Mentor je dužan pratiti pripravnika u njegovom napredovanju i ukazivati mu na greške, odnosno davati potrebne upute i smjernice za poboljšanje znanja i rada. Mentor ujedno daje konačnu procjenu dali je sudija pripravnik spreman izaći na polaganje sudijskog ispita.
Sudija pripravnik u toku stažiranja može svojim pismenim zahtjevom upućenim prema Sekretaru SUDIJSKOG ODBORA tražiti promjenu mentora uz obrazloženje.

Član 5.
Program polaganja sudijskog ispita obuhvata:
a). Teorijski dio: anatomija i fiziologija, genetika, ishrana, njega, bolesti i zdravstvena zaštita, priprema za izložbena natjecanja, poznavanje pravilnika i standarda životinja s težištem na grupe koje polaže s njihovim historijatom, poznavanje organizacijske strukture Saveza BIH.
b). Praktični dio: Primjena gore navedenog znanja ocjenjivanjem propisanog broja grla iz područja koje kandidat polaže. Pri tome treba pravilno ispuniti praznu ocjenjivačku karticu, pravilno opisati životinju koja se ocjenjuje, dosljedno se pridržavajući pravilnika o ocjenjivanju. Objasniti ispitnoj komisiji razloge takvog opisa odnosno ocjene.
Sudijski ispit se polaže subotom. Kandidati su obvezni imati i koristiti propisanu literaturu Saveza BIH.

Član 6.
Sticanje zvanja: sudija Ocjenjivač.
Nakon isteka pripravničkog staža odnosno ispunjenjem uslova iz člana 4, sudija pripravnik se može prijaviti za polaganje ispita radi sticanja zvanja: sudija Ocjenjivač.
Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA odlučuje gdje i kada će ispite polagati sudije pripravnici koji su za to stekli pravo i prijavili se za polaganje. O tome će dobiti pisanu obavijest od Sekretara SUDIJSKOG ODBORA.
Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA određuju komisiju od tri člana od kojih je jedan predsjednik koja će provesti ispite, za sudije svih kategorija.
Sastav Komisija za polaganje sudijskog ispita:
Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA određuje članove komisije za polaganje sudijskog ispita prema skupini životinja za koje kandidat polaže sudijski ispit (golubovi, perad, kunići, itd.)
Komisiju sačinjavaju 3 člana , Međunarodne sudije odnosno sudije najvišeg ranga za skupinu životinja za koje kandidat polaže sudijski ispit. Komisija skupa sa Prdsjednikom i sekretarom SUDIJSKOG ODBORA priprema teorijski dio ispita (test od 21 pitanja).
a) Svaki kandidat ispunjava po jedan test sa po 21 pitanja iz područja navedenih u članu 5 – teoretski dio) . Trajanje ovog dijela ispitaje 60 minuta.
Ukoliko kandidat ispravno odgovori na 16 i više pitanja, položio je pismeni ispit. Ako ispravno odgovori na 14 ili 15 pitanja, upućuje se na usmenu provjeru. Ukoliko kandidat ne zadovolji niti na usmenoj provjeri znanja, ispit nije položio.
b) Kandidati koji su položili pismeni dio ili usmenu provjeru upućuju se na polaganje praktičnog dijela ispita. Praktični dio ispita sastoji se od po dva praktična pitanja po grupi koje polaže, što iznosi šest pitanja odnosno ocjenjivanja izloženih grla. Provjeru ocjenjivačkih kartica i pravilnost rada kandidata procjenjuje komisija na osnovu dosljednog pridržavanja Pravilnika o ocjenjivanju. Kandidat nije položio, ako kartica nije u cijelosti ispravno popunjena, odnosno ako komisiji ne zna objasniti objektivne razloge svojih navoda odnosno ocjene na kartici. Ispitna komisija o rezultatima ispita ispunjava zapisnik koji predaje Sekretaru SUDIJSKOG ODBORA.
c). Kandidat polaže praktični dio sudijskog ispita tako što ispunjava 9 ocjenjivačkih kartica (po 3 za svaku skupinu rasa) uz obavezno usmeno obrazloženje. Komisija donosi odluku o tome da li je kandidat zadovoljio ili ne (da li je položio).
d). Ako je kandidat uspješno položio i praktični dio stiče zvanje sudija Ocjenjivač.
e). Ako kandidat nije zadovoljio, može pristupiti popravnom ispitu nakon isteka 6 mjeseci, odnosno kada SUDIJSKI ODBOR zakaže novi ispitni rok. Ako kandidat ni tada ne zadovolji postupak, počinje od početka sa stažiranjem.

Član 7.
Sticanje zvanja: Savezni sudija.
Zvanje Saveznog sudije stiče se polaganjem ispita za nove tri skupine rasa određene grupe životinja. Ispit se polaže samo u praktičnom dijelu.
Kandidat za Saveznog sudiju podnosi prijavu Sekretaru SUDIJSKOG ODBORA. Sekretar mu izdaje karton-iskaznicu pripravnika za Saveznog sudiju. Ujedno Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA imenuju mentora za pripravnika Saveznog sudije.
Također moraju biti ispunjeni i ostali uslovi koji su predviđeni ovim Pravilnikom: plaćena članarina SUDIJSKOM ODBORU, troškovi ispita, kao i ostali eventualni troškovi koje propiše konferencija SUDIJSKOG ODBORA.
Polaganju ispita se može pristupiti poslije isteka od tri godine nakon polaganja za sudiju Ocjenjivača i suđenja na 10 izložbi.
Za sticanje zvanja „Savezni sudija“ primjenjuju se sve odredbe iz člana 4. ovog Pravilnika, s tim da se „stažiranje“ mijenja u „suđenje“, a „sudija pripravnik“ se mijenja u sudija Ocjenjivač.
Sudija Ocjenjivač sudi na izložbama, a iste izložbe mu se priznaju u stažiranje za Saveznog sudiju, uz saglasnost mentora, koji ga na tim izložbama upoznaje sa novim grupama rasa za koje će imenovani polagati praktični dio sudijskog ispita.
Kad ispuni navedene uslove i procjenu mentora da može pristupiti ispitu, kandidat stiče pravo na polaganje ispita za saveznog sudiju.
Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA odlučuje gdje i kada će ispite polagati kandidati.
Ovaj ispit je iz praktičnog dijela. Polaže se tako da se ocijeni 9 životinja iz grupa za koje se kandidat prijavio. Komisija donosi odluku utemeljenu na kriterijima opisanih u članu 6. tačke b) i c).
Ako kandidat nije zadovoljio, postupa se kao u članu 6 stav e.
Kandidat koji je zadovoljio stiče zvanje Savezni sudija.
Član 8.

Sticanje zvanja: Međunarodni sudija.
Pripravnike za Međunarodne sudije odredit će Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA, na osnovu prijave Saveznog sudije koji želi biti pripravnik za Međunarodnog sudiju.
Ovom ispitu se može pristupiti poslije isteka od tri godine nakon polaganja za Saveznog sudiju, suđenja na 10 izložbi u BIH (2 državne izložbe), prisustvu jednom seminaru za sudije Evropskog Saveza i suđenju na jednoj izložbi u inostranstvu.
Za sticanje zvanja „Međunarodni sudija“ primjenjuju se sve odredbe iz člana 4. ovog Pravilnika, s tim da se „stažiranje“ mijenja u „suđenje“, a „sudija pripravnik“ se mijenja u Savezni sudija.
Savezni sudija sudi na izložbama, a iste izložbe mu se priznaju u stažiranje za Međunarodnog sudiju, uz saglasnost mentora, koji ga na tim izložbama upoznaje sa novim grupama rasa za koje će imenovani polagati praktični dio sudijskog ispita.
Uslovi za polaganje su navedeni u članu 6 ovog Pravilnika.
Zvanje Međunarodni sudija, stiče se polaganjem praktičnog dijela ispita za sve skupine rasa iz grupe životinja za koje kandidat želi biti sudija. Ispit se sastoji od 9 ocjenjivanja. Komisija postupa kod ocjene uspjeha kandidata po kriterijima opisanih u članu 6 ovog Pravilnika.
Kandidat za zvanje Međunarodni sudija treba poznavati jedan od stranih jezika koji se koriste u Evropskom Savezu (EE). To će se provjeriti tako, da svih 6 ocjenjivačkih listića kod ispitnog ocjenjivanja kandidat popuni na jednom od navedenih stranih jezika.
Kandidat koji je zadovoljio stiče zvanje Međunarodni sudija.
Član 9.
Svaka negativna primjedba organizatora koja je upisana u zapisnik o ocjenjivanju, za pojedinog pripravnika, povećava broj stažiranja.(jedna primjedba – jedno dodatno stažiranje) Ako je više primjedbi, a ovisno i o njihovoj težini Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA će iste razmotriti i donijeti odluku o produžetku stažiranja ili privremenoj suspenziji. Ukoliko se primjedbe odnose na teže prekršaje moguća je trajna suspenzija i isključenje iz SUDIJSKOG ODBORA. Odluku o trajnoj suspenziji i isključenju iz SUDIJSKOG ODBORA donosi Konferencija SUDIJSKOG ODBORA.
Član 10.
Sticanje zvanja : Međunarodni sudija –Specijalista

Međunarodni sudija –Specijalista za jednu rasu, postaje se ukoliko sudija uspješno uzgaja uzgaja tu rasu u periodu od 10 godina , što dokazuje učešćem na domaćim i međunarodnim izložbama i postizanjem zavidnih rezultata na istim. Klub uzgajivača te rase u Bosni i Hercegovini upućuje Stručnom odboru sudija SUDIJSKOG ODBORA zahtjev da se imenovani Međunarodni sudija proglasi Međunarodni sudija- Specijalistom za jednu rasu. Odluku Stručnog odbora sudija SUDIJSKOG ODBORA potvrđuje i Upravni odbor Saveza BiH.
Član 11.
Sticanje zvanja: Međunarodni sudija – Instruktor.
Međunarodni sudija koji je nakon sticanja tog zvanja uspješno sudio u periodu od 5 godina, na minimalno 20 izložbi, uključujući minimalno 3 izložbe u inostranstvu, te u tom periodu bio minimalno na 3 seminara za sudije Evropskog Saveza, može podnijeti zahtjev Stručnom odboru sudija SUDIJSKOG ODBORA za sticanje zvanja Međunarodni sudija – Instruktor.
Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA zaprimljeni zahtjev proslijeđuje na očitovanje o istom Konferenciji SUDIJSKOG ODBORA i Upravnom odboru Saveza BiH , koji će donijeti končnu odluku.
Osim naprijed navedene procedure, Instruktor mora biti etička i moralna osoba sa ugledom u društvu, SUDIJSKOM ODBORU i Savezu BIH. Mora imati organizacijske, pedagoške i animatorske sposobnosti.
Član 12.
Sticanje zvanja: Europski sudija

Zvanje Europskog sudije isključivo dodjeljuju stručne strukture Europskog saveza –EE prema unaprijed određenim kriterijima. Prema trenutnoj odluci stručnih komisija potrebni kriteriji koji se trebaju ispuniti za sticanje zvanja Europskog sudije su slijedeći:
Da je sudija koji je podnio aplikaciju za sticanje zvanja Europskog sudije morao prisustvovati na najmanje dva internacionalna sudijska seminara u organizaciji EE-a
Da je sudijo na jednoj Europskoj ili specijalizovanoj izložbi

Ili
Da je učestvovao na jednom sudijskom seminaru u organizaciji EE-a
Da je sudijo na dvije Europske izložbe ili dvije specijalizovane izložbe u toku jedne kalendarske godine
Član 13.
Teorijski dio ispita (stručna pitanja za polaganje ispita) za određena zvanja sudija priprema Komisija za polaganje sudijskog ispita od 3 člana, (Međunarodni sudija odnosno sudije najvišeg ranga za skupinu životinja za koje kandidat polaže sudijski ispit) skupa sa Predsjednikom i Sekretarom SUDIJSKOG ODBORA.
Član 14.
Svaki sudija nakon položenog ispita za odgovarajuće zvanje, dobiva sudijsku iskaznicu i ličnu/osobnu sudijsku oznaku, od Sekretara SUDIJSKOG ODBORA. Sudija je u obavezi dati izraditi lični pečat – s imenom i prezimenom sudije te zvanjem sudije, dimenzija okvirno 45 x 15 mm (npr. Ime i prezime, Savezni sudija za golubove).
Član 15.
Kandidat može stažirati i u inostranstvu, ali samo uz odobrenje Sekretara/Predsjednika SUDIJSKOG ODBORA, a takvo stažiranje mora biti propisno ovjereno.
Sudija bilo kojeg ranga i zvanja može suditi i u inostranstvu, ali samo uz odobrenje Sekretara/Predsjednika SUDIJSKOG ODBORA.
Sudija bilo kojeg ranga ili stažista koji sude/stažiraju u inostranstvu moraju dobiti odobrenje Sekretara/Predsjednika SUDIJSKOG ODBORA za to suđenje/stažiranje najkasnije 48 sati prije nego započne to suđenje. Takvo odobrenje se u pismenoj formi unosi u lični karton sudije/stažiste.
Član 16.
Dosljednu provedbu ovog Pravilnika osigurava SUDIJSKI ODBOR Saveza BIH, Stručni odbor sudija SUDIJSKOG ODBORA, te Predsjednik i Sekretar SUDIJSKOG ODBORA.
Član 17.
Ovaj Pravilnik je u skladu sa odredbama člana 35. stav 2. Statuta Saveza BIH, razmotren i potvrđen na Skupštini Saveza BIH, održanoj 21.09.2014 godine u Tešnju, kao i na Konferenciji SUDIJSKOG ODBORA koja je održana takođe 19.10.2014 godine u Tešnju.
Isti dan je određen za datum donošenja i stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

 

 

 

Predsjednik SUDIJSKOG ODBORA
Predsjednik SAVEZA BiH
Hasić Joka
Jabandžić Edin dipl.oec